Zoek
Sluit dit zoekvak.

Privacybeleid Rederij van Linschoten

Rederij van Linschoten hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy Beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Rederij van Linschoten houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy Beleid;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Rederij van Linschoten zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy Beleid, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onderstaande contactgegevens:

Rederij van Linschoten
Harlingerweg 31, 8821 LE Kimswerd
info@rederijvanlinschoten.nl

Verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden door Rederij van Linschoten verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

 • Voor de uitvoering van een overeenkomst met u.
 • Voor het verstuuren van factuuren
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven, brochures en uitnodigingen;
 • Voor uw veiligheid aan boord (ISM-systeem)

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam, tussenvoegsel en achternaam
 • Geboortedatum en – plaats
 • Geslacht (man/vrouw)
 • Nationaliteit
 • Identiteitsbewijs nummer
 • Adresgegevens;
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Bedrijfsnaam
 • KvK-nr / BTW-nr
 • Gegevens m.b.t. uw dieet indien u bij boeking van uw reis dieetwensen meldt.
 • Informaties over lichaamlijke of psychische beperkingen om u op zee in een noodgeval hulp te kunnen verlenen
 • Gegevens (naam/relatie/telefoonnummer) van een contactpersoon voor noodgevallen

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het uitvoeren van de reis die u bij ons heeft geboekt;
 • Het verzorgen van de (financiële) administratie;

Wij geven alleen persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we een verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.
Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Rederij van Linschoten bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen.

 • Alle personen die namens Rederij van Linschoten van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;
 • Online-boekingen verlopen via een beveiligde verbinding;
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Server data

Om technische redenen worden onder andere de volgende gegevens die uw internetbrowser naar ons of naar onze internetprovider verzendt, geregistreerd (zogenaamde serverlogbestanden)

 • Browser type en browser versie
 • Uw besturingssysteem
 • Website´s van waar u ons bezoekt (verwijzende URL)
 • Website´s die u bezoekt
 • Datum en tijd van uw toegang
 • Uw internetprotocol (IP) adres.

Deze anonieme gegevens worden gescheiden opgeslagen van persoonlijke gegevens die u mogelijk verstrekt en laten daarom geen conclusies over een bepaalde persoon trekken. Ze worden voor statistische doeleinden geëvalueerd om onze website en onze aanbiedingen te optimaliseren.

Gebruik van webanalyseservice Matomo (vroeger PIWIK)

We gebruiken de webanalysedienst Matomo op onze website. Matomo gebruikt cookies voor deze analyse. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en waarmee het gebruik van de website door u geanalyseerd kan worden.

De door de cookies gegenereerde informatie, zoals de tijd, plaats en frequentie van uw websitebezoek, inclusief uw IP-adres, wordt naar een server van Matomo verzonden en daar opgeslagen. Uw IP-adres wordt tijdens dit proces onmiddellijk geanonimiseerd, zodat u als gebruiker anoniem voor ons blijft.
De informatie die door de cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, wordt niet bekendgemaakt aan derden.

U kunt het gebruik van cookies weigeren door de instellingen van uw browser te wijzigen. Wij wijzen u er echter op dat u in dit geval niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

Als u het niet eens bent met de opslag en analyse van deze gegevens over uw bezoek, dan kunt u op elk gewenst moment via een klik op de muis herroepen. Dan wordt een zogenaamd opt-out cookie opgeslagen in uw browser, met als resultaat dat Matomo geen gegevens over uw bezoek verzamelt. Let op: als u de cookies in uw browserinstellingen verwijdert, kan dit ertoe leiden dat ook de opt-out-cookie van Matomo wordt verwijderd en mogelijk opnieuw door u geactiveerd moet worden.

Uw privacyrechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.