Zoek
Sluit dit zoekvak.

Rederij van Linschoten - Impressum

Bedrijfsadres

Harlingerweg 31
8821 LE Kimswerd
Niederlande
Tel.: NL: 0031(0)6 – 53 33 05 03/ DE: 0049 (0)176 – 10 14 73 83

bedrijfsleider: H.G. van Linschoten
btw-nr.: NL001551958B63
kvk-nr.: Leeuwarden 01081461
mail: info@rederijvanlinschoten.nl

Websitebeheer, design & realisering

VoordeligOntwerpen.nl
Peizerweg 132a, 9727 AN Groningen
https://voordeligontwerpen.nl

Uitsluiting van aansprakelijkheid

1. Inhoud van het online-aanbod

De auteur staat op geen enkele wijze in voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. Aansprakelijkheidsvorderingen tegen de auteur wegens schade van materiële of ideeële aard die is veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de aangeboden informatie, resp. door het gebruik van onjuiste en onvolledige informatie zijn ten enenmale uitgesloten, voor zover de auteur zich niet aantoonbaar schuldig heeft gemaakt aan opzet of grove nalatigheid. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder uitdrukkelijke aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de openbaarmaking ervan tijdelijk of definitief te staken.

2. Verwijzingen en links

Bij directe of indirecte verwijzingen naar webpagina’s van derden (“links”) die niet onder de verantwoordelijkheid van de auteur vallen, zou uitsluitend sprake zijn van aansprakelijkheid van de auteur indien de auteur op de hoogte zou zijn van de inhoud en het voor hem technisch mogelijk zou zijn en redelijkerwijs van hem zou kunnen worden worden verlangd het gebruik in geval van een onrechtmatige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart dan ook uitdrukkelijk dat bij plaatsing van de links de te linken pagina’s vrij waren van onrechtmatige inhoud. De auteur heeft geen enkele invloed op de huidige en toekomstige vormgeving of de inhoud van de gelinkte/gekoppelde pagina’s. Hij distantieert zich derhalve uitdrukkelijk van elke na plaatsing van de links gewijzigde inhoud van alle gelinkte/gekoppelde pagina’s. Deze bepaling geldt voor alle in het kader van het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsmede voor door derden geplaatste inhoud in door de auteur ingestelde gastenboeken, discussiefora en mailinglijsten. Voor onrechtmatige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade als gevolg van het gebruik of niet-gebruik van dergelijke aangeboden informatie berust de aansprakelijkheid uitsluitend bij de aanbieder van de pagina waarnaar wordt verwezen en niet bij degene die via links slechts naar de desbetreffende publicaties verwijst.

3. Auteurs- en merkrecht

De auteur beijvert zich in alle publicaties de auteursrechten op de gebruikte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te eerbiedigen, door hem zelf gemaakte grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten te gebruiken of op niet aan licenties gebonden grafieken, geluidsdocumenten, video-opnamen en teksten terug te vallen.
Alle in het kader van het internetaanbod genoemde en eventueel door derden gedeponeerde handels- en fabrieksmerken zijn zonder beperkingen onderworpen aan de voorwaarden van het dienaangaande geldende merkrecht en aan de eigendomsrechten van de als zodanig ingeschreven eigenaars. Enkel en alleen op grond van de vermelding mag niet worden geconcludeerd dat handelsmerken niet aan rechten van derden onderhevig zijn!

Het auteursrecht van openbaar gemaakte, door de auteur voortgebrachte objecten blijft exclusief bij de auteur van de pagina’s.

Vermenigvuldiging of gebruik van dergelijke grafieken, geluidsdocumenten, video-opnames en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.